Άντρες : 210-8234740 και 210-3611803 - Γυναίκες και μητέρες : 210-3215990 info@18ano.gr

Όροι χρήσεως – Δήλωση εχεμύθειας

Όροι και προϋποθέσεις

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν.

Από τη στιγμή της προσβάσεως και χρήσης από το Χρήστη της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης – σύμφωνα με το Ν. 2472/97 – έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση του 18 Άνω καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Χρήση πληροφοριών

Κατ’εφαρμογή του Ν.2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όλων των υπαλλήλων, συνεργατών, πελατών και προμηθευτών του 18 Άνω τα οποία περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης ή της σχέσης συνεργασίας ή συναλλαγής, καταχωρούνται από το 18 Άνω σε αρχείο δεδομένων και δύνανται να διαβιβάζονται περαιτέρω στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με την προϋπόθεση ότι η τήρηση αρχείου και η διαβίβαση των στοιχείων του πραγματοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς σκοπούς του 18 Άνω και το Νόμο.

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικό Σήμα

Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας παρέχουν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για το 18 Άνω και τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Αυτή η ιστοσελίδα υπόκειται σε προσωπική, μη εμπορική χρήση απο το Χρήστη.

Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαραγάγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Τυχόν προϊόντα ή εταιρικές επωνυμίες τα οποία αναφέρονται στο παρόν δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.